TABLE XVII
              Inachos + Melia
|
|
_____________________|__________
| | |
Phegeos Aegialeos Phoroneos + Telidice
| |
| |
| |
_________|____ __________________|___
| | | | |
Pronous Agénor Apis Car Niobé + Zeus
(ou Temenus) (ou Axion) |
|
Argos
|
|
_______________________________|
| |
Peirasus Phorbas + Euboea
|
|
______|_____
| |
(Messene) Triopas + Sosis
| (ou Sois)
|
_________________________________|______
| | | |
Pelasgus I Iasus + Leucane Agénor Messene + Lycaon
| | |
| | |
Poséidon + Larissa Io Crotopus
| |
| |
__________|____________ _______|_____
| | | | |
Pelasgus II Achaeos Phthius Sthenelas Psamathe + Apollon
| |
| |
Gelanor Linus

 

http://www.nccri.ie