TABLE XVIII
                  |
|
Niobé + Zeus Neaera + Strymon
| |
| |
___________________|_________________________ |
| | |
Pelasgus + Meliboea (ou Deianeira) Argos + Evadne
| |
| |
| _________________________|______
| | | | |
Lycaon Ecbasus Piras Epidaurus Criasus + Melantho
| | |
| | |
_____|_______ | _____|______
| | | | |
50 fils Callisto Agénor Phorbas Cleoboea
|
|
Argos + Ismene
|
|
Iasus
|
|
Io + Zeus
| (§03)

 

http://www.nccri.ie