TABLE XXI
                $08 
|
Créthée + Tyro +.................................+ Poséidon
| |
| |
_______________________________|___________________ _____|_______
| | | | | |
Aeson + Alcimede Pheres (1) + Periclymene | Amythacon + Idomene (1) | Pélias + Anaxibie 2
| | | | | |
| | Myrina + Thoas | Nélée + Chloris |
| | | | | |
|_________________ |_____ | ___|________ | |
| | | | | | | | _____|_____ |
Médée + Jason + Hypsipyle | Admetus | Hypisipyle | | Melampus | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Promachos Idomene (2) Aeolia Bias ......+ Pero 12 Sons |
| | (§01) (inc. Nestor) |
_____| | |
| | |
| | _____________________________________________________|__________
|-Medeos |-Euneos | | | | |
|-Polyxenos |-Nephronios Acaste - Astydamia Pisidice Pelopia + Ares Hippothoe Alcestis
|-Mermeros (ou Nebrophonos | |
|-Pheres (2) ou Deipylos (?) | |
ou Thoas) Sterope (5) Cyenos (3)

 

http://www.nccri.ie