TABLE XXVIII
                 Europe + Zeus
§03 |
|
____________________|____________________________
| | |
Paria + Dexithea + Minos + Pasiphae + Taureau Sarpédon Rhadamanthe + Alcmène
| | | |
| | | |
| Euxanthius | Minotaure (Asterios)
| |
| |___________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
|-Eurymedon Catrée Deucalion 2 Glaucos | Acacallis + Apollon | Ariane + Dionysos |
|-Nephalion (§02) | | | | | |
|-Chryses | Androgeos | Xenodice | Phèdre
|-Philolaus ________|__________ Miletos |
| | | |
Idoménée Crète Molus |-Thoas
| |-Staphylos
| |-Oenopion
Meriones |-Peparethos

 

http://www.nccri.ie