TABLE XXXVII
      Oedipe                     Adraste
| |
| |
___________|______________________________________ |
| | | | |
Eteocles Antigone Ismene Polynices + Argia (1)
| |
| |
Laodamas ____________|_________
| | |
Demonassa - Thersandrus Timias Alastor
(§01) |
|
|
Tisamenus
|
|
Autesion
|
|
______|_____
| |
Theras Argia (2) - Aristodemus (§16)
|
|
______|________
| |
Procles Eurysthenes

 

http://www.nccri.ie