TABLE XVI
                               (§27)
                                |
                           Heracles - Déjanire
|
___________________________________|_________________________________________
| | | | |
Hyllos + Iole Macaria Ctésippos Glénos Hoditès
| |
________|________ |
| | |
Cleodaeus Evaechme + Polycaon Thrasyno
| |
_________|_________ |
| | |
Aristomachus Leonassa Antimachus
| |
____________|_______________________________ |
| | | |
Temenus Cresphontes + Merope Aristodemus + Argia |
| | | |
| | | |
| __________|__ __________|_______________ |
| | | | | |
| 2 Sons Aepytus Eurysthenes + Anaxandra Procles + Lathria |
| ou Cresphontes II | |
| ou Telephontes | |
| Sous |
| | |
| | |
| Eurypon |
| |
| |
|______________________________________________________________________ |
| | | | | |
Agelaus Eurypylus Callias Archelaus Hyrnetho + Peiphontes
(ou Ceisus,
Phalaces,
Cerynes,
Agraeus)

 

http://www.nccri.ie