TABLE XXII
 Aegialeus
|
|
Europs
|
|
Telchis
|
|
Apis
|
|
Thelxion
|
|
Aegyrus
|
|
Thurimachus
|
|
Leucippus
|
|
Calchinie + Poséidon
|
|
Perate
|
|
Plemnaeus
| Erechthée
| |
Orthopolis |
| Metion
| |
Chrysorthe + Apollo |
| |
| |
Coronus Clytius |
| | |
_____|____ | |
| | | |
Corax Lamedon + Pheno |
| |
| |
Zeuxippe + Sicyon
|
|
Araethyrea + Dionysos |
(§20) |
| |
| |
Phlias + Chthonophyle + Mermes
| |
| |
Androdamas Polybus
|
|
Lysianassa + Talaos (§01)
http://www.nccri.ie